ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელების რეესტრი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 951 - 953 მუხლებითა და „სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N999 ბრძანების N 4 დანართით გათვალისწინებული ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელთა რეესტრი