მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მქონე პირთა რეესტრი