მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მქონე პირთა რეესტრი

"მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მინიჭების, შეჩერებისა და შეწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 18 დეკემბრის N633 დადგენილებით გათვალისწინებული მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მქონე პირთა რეესტრი