საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლეთა რეესტრი

 

უცხოეთის დიპლომატიური და მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლობები, რომლებიც სარგებლობენ სსკ–ს 168-ე მუხლის მე–4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად ჩათვლის უფლებით დღგ–ისაგან გათავისუფლებით.

საქართველოში აკრედიტირებული დიპლომატიური კოსრპუსის შესახებ ინფორმაციასაერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირთა ერთიანი ელექტრონული რეესტრი