საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლეთა რეესტრი

 

უცხოეთის დიპლომატიური და მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლობები, რომლებიც სარგებლობენ სსკ–ის 172–ე მუხლის მე–3 ნაწილის თანახმად ჩათვლის უფლებით დღგ–ისაგან გათავისუფლებით.

საქართველოში აკრედიტირებული დიპლომატიური კოსრპუსის შესახებ ინფორმაცია 

შემოსავლების სამსახურის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შერჩეული პირ(ებ)ი, რომლებიც სარგებლობენ სსკ–ს 171 მუხლის პირველი ნაწილის ″ნ″ პუნქტის, 173 მუხლის ″ი″ და ″ჩ″–ის პუნქტების თანახმად დღგ–საგან გათავისუფლებით.

ინფორმაცია გაფორმებული ხელშეკრულებებიდანსაერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირთა ერთიანი ელექტრონული რეესტრი