ვიდეო ინსტრუქციები

ვებგვერდის (www.rs.ge) გამოყენება
( 4 )
გადასახადის გადამხდელად
რეგისტრაციის ან/და მინიჭებული
სტატუსის შესახებ საჯარო
ინფორმაციის მოძიება
ელექტრონულ გვერდზე
ავტორიზაცია და პირადი
მონაცემების ცვლილება
ვებგვერდის (www.rs.ge) გამოყენების
ინსტრუქცია
Types of video call services
for natural persons who do not
have georgian citizenship
ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდი
( 7 )
დავალიანების შესახებ
ინფორმაციის გადამოწმება
გადამხდელის საინფორმაციო
ბარათის შევსება
დაქირავებულ პირთა რეესტრი
გადამხდელის საინფორმაციო
ბარათის შევსება
ორბიჯიანი ავტორიზაცია
>
ქვემომხმარებლის რეგისტრაცია
შემოსავლების სამსახურის
დისტანციური სერვისები
განცხადებების რეგისტრაცია
( 4 )
მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება,
საქმიანობის ცვლილება და
სტატუსის გაუქმება
მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება,
საქმიანობის ცვლილება
და სტატუსის გაუქმება
დისტანციურად განცხადების
წარდგენის ინსტრუქცია
საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელ
პირთა რეესტრში მონაცემების
შეტანა, ცვლილება და ამოღება
საჩივრები
( 1 )
საჩივრის წარდგენა შემოსავლების
სამსახურში
საგადასახადო და საბაჟო დეკლარირება
( 14 )
მცირე ბიზნესის მიერ
2023 წლის საშემოსავლო გადასახადის
წლიური დეკლარაციის
წარდგენის ინსტრუქცია
ფიზიკური პირის მიერ
საცხოვრებელი ბინის(სახლის)
რეალიზაციისას 2023 წლის
საშემოსავლო გადასახადის
წლიური დეკლარაციის წარდგენა
ფიზიკური პირის
ქონების/აქტივის მიწოდებაზე
დეკლარაციის წარდგენა
ფიზიკური პირის მიერ
2023 წლის ქონების გადასახადის
საგადასახადო ვალდებულება
ფიზიკური პირის 2022 წლის ქონების
გადასახადის დეკლარაციის
წარდგენა
მცირე ბიზნესის ყოველთვიური
დეკლარაციის წარდგენა
მიკრო ბიზნესის მიერ 2021 წლის
საშემოსავლო გადასახადის
წლიური დეკლარაციის წარდგენა
ფიზიკური პირის ქონების
გადასახადის 2021 წლის
დეკლარაციის წარდგენა
eCustoms - ში საქონლის საბაჟო
დეკლარაციის შევსება
წინასწარი დეკლარირება
წინასწარი დეკლარირების შესახებ
განცხადების გაგზავნა საბაჟო
ორგანოში
ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი
ბინის (სახლის) რეალიზაციისას
2022 წლის საშემოსავლო გადასახადის
წლიური დეკლარაციის წარდგენა
მცირე ბიზნესის მიერ
2022 წლის საშემოსავლო გადასახადის
წლიური დეკლარაციის
წარდგენის ინსტრუქცია
მიკრო ბიზნესის მიერ
2023 წლის საშემოსავლო
გადასახადის წლიური დეკლარაციის
წარდგენის ინსტრუქცია
საგადასახადო და საბაჟო ვალდებულებები
( 12 )
საგადასახადო შემოწმება
ინსტრუქცია საცხოვრებელი
ფართის საცხოვრებელი მიზნით
გამქირავებელი ფიზიკური
პირებისთვის (2023 წელი)
საგ. ვალდებულება
(საშემოსავლოს ნაწილში) არამეწარმე
ფ/პ-ს მიერ ავტოსატრანსპორტო
საშუალების რეალიზაციისას (2023 წელი)
აღიარებული საგადასახადო
დავალიანების გადახდევინების
გადავადება
ხე-ტყის აღრიცხვის
განახლებული წესი
ელექტრონული საგადასახადო
ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების
სპეციალური წესი
დიპლომატიური ორგანიზაციაში
დასაქმებული ფიზიკური პირის
საგადასახადო ვალდებულებები
გადასახადის გადამხდელად
რეგისტრაციის ვალდებულება
გადამხდელად რეგისტრაციის
ვალდებულება უძრავი ქონების
გაქირავებისას
საგადასახადო ვალდებულება
(საშემოსავლოს ნაწილში)
არამეწარმე ფ/პ-ს მიერ ავტოსატრანსპორტო
საშუალების რეალიზაციისას
რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოს
საბაჟო საზღვრის კვეთისას
საბაჟო შეტყობინებები
შეღავათები
( 1 )
საგადასახადო შეღავათები
შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირებისათვის
ბუნებრივი რესურსები
( 1 )
ბუნებრივი რესურსებით
სარგებლობისათვის
მოსაკრებლის ადმინისტრირება
უცხოელი დასაბეგრი პირი / Foreign taxable person
( 1 )
Georgian VAT Portal on Digital Services
სხვადასხვა
( 2 )
სავარაუდო დარიცხვა
სურსათის არაარსებითი
დანაკარგები