ვიდეო ინსტრუქციები

ვებგვერდის (www.rs.ge) გამოყენება
( 2 )
ელექტრონულ გვერდზე ავტორიზაცია და
იპირადი მონაცემების ცვლილება
ვებგვერდის (www.rs.ge) გამოყენების
ინსტრუქცია
Types of video call services
for natural persons who do not
have georgian citizenship
ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდი
( 6 )
გადამხდელის საინფორმაციო
ბარათის შევსება
დაქირავებულ პირთა რეესტრი
გადამხდელის საინფორმაციო
ბარათის შევსება
ორბიჯიანი ავტორიზაცია
>
ქვემომხმარებლის რეგისტრაცია
შემოსავლების სამსახურის
დისტანციური სერვისები
განცხადებების რეგისტრაცია
( 5 )
აღიარებული საგადასახადო,
დავალიანების გადახდევინების
გადავადება
მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება,
საქმიანობის ცვლილება და
სტატუსის გაუქმება
მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება,
საქმიანობის ცვლილება
და სტატუსის გაუქმება
დისტანციურად განცხადების
წარდგენის ინსტრუქცია
საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელ
პირთა რეესტრში მონაცემების
შეტანა, ცვლილება და ამოღება
საჩივრები
( 2 )
საჩივრის წარდგენა შემოსავლების
სამსახურში
საჩივრის წარდგენა შემოსავლების
სამსახურში
საგადასახადო და საბაჟო დეკლარირება
( 15 )
ფიზიკური პირის 2022 წლის ქონების
გადასახადის დეკლარაციის
წარდგენა
მცირე ბიზნესის ყოველთვიური
დეკლარაციის წარდგენა
მიკრო ბიზნესის მიერ 2021 წლის
საშემოსავლო გადასახადის
წლიური დეკლარაციის წარდგენა
ფიზიკური პირის ქონების
გადასახადის 2021 წლის
დეკლარაციის წარდგენა
ფიზიკური პირის ქონების
გადასახადის 2020 წლის
დეკლარაციის წარდგენა
ფიზიკური პირის ქონების
გადასახადის 2019 წლის
დეკლარაციის წარდგენა
მცირე ბიზნესის მიერ 2020 წლის
საშემოსავლო გადასახადის წლიური
დეკლარაციის წარდგენის
ინსტრუქცია
მცირე ბიზნესის მიერ 2019 წლის
საშამოსავლო გადასახადის წლიური
დეკლარაციის წარდგენის
ინსტრუქცია
მიკრო ბიზნესის მიერ საშემოსავლო
გადასახადის წლიური დეკლარაციის
წარდგენა
eCustoms - ში საქონლის საბაჟო
დეკლარაციის შევსება
წინასწარი დეკლარირება
წინასწარი დეკლარირების შესახებ
განცხადების გაგზავნა საბაჟო
ორგანოში
ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი
ბინის (სახლის) რეალიზაციისას
2022 წლის საშემოსავლო გადასახადის
წლიური დეკლარაციის წარდგენა
მცირე ბიზნესის მიერ
2022 წლის საშემოსავლო გადასახადის
წლიური დეკლარაციის
წარდგენის ინსტრუქცია
მიკრო ბიზნესის მიერ
2022 წლის საშემოსავლო გადასახადის
წლიური დეკლარაციის
წარდგენის ინსტრუქცია
საგადასახადო და საბაჟო ვალდებულებები
( 9 )
ხე-ტყის აღრიცხვის განახლებული წესი
ელექტრონული საგადასახადო
ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების
სპეციალური წესი
დიპლომატიური ორგანიზაციაში დასაქმებული
ფიზიკური პირის საგადასახადო
ვალდებულებები
გადასახადის გადამხდელად
რეგისტრაციის ვალდებულება
გადამხდელად რეგისტრაციის
ვალდებულება უძრავი ქონების
გაქირავებისას
საგადასახადო ვალდებულება
(საშემოსავლოს ნაწილში)
არამეწარმე ფ/პ-ს მიერ ავტოსატრანსპორტო
საშუალების რეალიზაციისას
ინსტრუქცია საცხოვრებელი ფართის
საცხოვრებელი მიზნით გამქირავებელი
ფიზიკური პირებისთვის (2022 წელი)
ინსტრუქცია საცხოვრებელი
ფართის საცხოვრებელი მიზნით
გამქირავებელი ფიზიკური
პირებისთვის
რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოს
საბაჟო საზღვრის კვეთისას
საბაჟო შეტყობინებები
შეღავათები
( 1 )
საგადასახადო შეღავათები
შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირებისათვის
ბუნებრივი რესურსები
( 1 )
ბუნებრივი რესურსებით
სარგებლობისათვის
მოსაკრებლის ადმინისტრირება
უცხოელი დასაბეგრი პირი / Foreign taxable person
( 1 )
Georgian VAT Portal on Digital Services
სხვადასხვა
( 2 )
სავარაუდო დარიცხვა
სურსათის არაარსებითი
დანაკარგები

ვიდეო ინსტრუქციები

ვებგვერდის (www.rs.ge) გამოყენება
( 2 )
ელექტრონულ გვერდზე ავტორიზაცია და
იპირადი მონაცემების ცვლილება
ვებგვერდის (www.rs.ge) გამოყენების
ინსტრუქცია
Types of video call services
for natural persons who do not
have georgian citizenship
ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდი
( 6 )
გადამხდელის საინფორმაციო
ბარათის შევსება
დაქირავებულ პირთა რეესტრი
გადამხდელის საინფორმაციო
ბარათის შევსება
ორბიჯიანი ავტორიზაცია
>
ქვემომხმარებლის რეგისტრაცია
შემოსავლების სამსახურის
დისტანციური სერვისები
განცხადებების რეგისტრაცია
( 5 )
აღიარებული საგადასახადო,
დავალიანების გადახდევინების
გადავადება
მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება,
საქმიანობის ცვლილება და
სტატუსის გაუქმება
მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება,
საქმიანობის ცვლილება
და სტატუსის გაუქმება
დისტანციურად განცხადების
წარდგენის ინსტრუქცია
საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელ
პირთა რეესტრში მონაცემების
შეტანა, ცვლილება და ამოღება
საჩივრები
( 2 )
საჩივრის წარდგენა შემოსავლების
სამსახურში
საჩივრის წარდგენა შემოსავლების
სამსახურში
საგადასახადო და საბაჟო დეკლარირება
( 15 )
ფიზიკური პირის 2022 წლის ქონების
გადასახადის დეკლარაციის
წარდგენა
მცირე ბიზნესის ყოველთვიური
დეკლარაციის წარდგენა
მიკრო ბიზნესის მიერ 2021 წლის
საშემოსავლო გადასახადის
წლიური დეკლარაციის წარდგენა
ფიზიკური პირის ქონების
გადასახადის 2021 წლის
დეკლარაციის წარდგენა
ფიზიკური პირის ქონების
გადასახადის 2020 წლის
დეკლარაციის წარდგენა
ფიზიკური პირის ქონების
გადასახადის 2019 წლის
დეკლარაციის წარდგენა
მცირე ბიზნესის მიერ 2020 წლის
საშემოსავლო გადასახადის წლიური
დეკლარაციის წარდგენის
ინსტრუქცია
მცირე ბიზნესის მიერ 2019 წლის
საშამოსავლო გადასახადის წლიური
დეკლარაციის წარდგენის
ინსტრუქცია
მიკრო ბიზნესის მიერ საშემოსავლო
გადასახადის წლიური დეკლარაციის
წარდგენა
eCustoms - ში საქონლის საბაჟო
დეკლარაციის შევსება
წინასწარი დეკლარირება
წინასწარი დეკლარირების შესახებ
განცხადების გაგზავნა საბაჟო
ორგანოში
ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი
ბინის (სახლის) რეალიზაციისას
2022 წლის საშემოსავლო გადასახადის
წლიური დეკლარაციის წარდგენა
მცირე ბიზნესის მიერ
2022 წლის საშემოსავლო გადასახადის
წლიური დეკლარაციის
წარდგენის ინსტრუქცია
მიკრო ბიზნესის მიერ
2022 წლის საშემოსავლო გადასახადის
წლიური დეკლარაციის
წარდგენის ინსტრუქცია
საგადასახადო და საბაჟო ვალდებულებები
( 9 )
ხე-ტყის აღრიცხვის განახლებული წესი
ელექტრონული საგადასახადო
ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების
სპეციალური წესი
დიპლომატიური ორგანიზაციაში დასაქმებული
ფიზიკური პირის საგადასახადო
ვალდებულებები
გადასახადის გადამხდელად
რეგისტრაციის ვალდებულება
გადამხდელად რეგისტრაციის
ვალდებულება უძრავი ქონების
გაქირავებისას
საგადასახადო ვალდებულება
(საშემოსავლოს ნაწილში)
არამეწარმე ფ/პ-ს მიერ ავტოსატრანსპორტო
საშუალების რეალიზაციისას
ინსტრუქცია საცხოვრებელი ფართის
საცხოვრებელი მიზნით გამქირავებელი
ფიზიკური პირებისთვის (2022 წელი)
ინსტრუქცია საცხოვრებელი
ფართის საცხოვრებელი მიზნით
გამქირავებელი ფიზიკური
პირებისთვის
რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოს
საბაჟო საზღვრის კვეთისას
საბაჟო შეტყობინებები
შეღავათები
( 1 )
საგადასახადო შეღავათები
შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირებისათვის
ბუნებრივი რესურსები
( 1 )
ბუნებრივი რესურსებით
სარგებლობისათვის
მოსაკრებლის ადმინისტრირება
უცხოელი დასაბეგრი პირი / Foreign taxable person
( 1 )
Georgian VAT Portal on Digital Services
სხვადასხვა
( 2 )
სავარაუდო დარიცხვა
სურსათის არაარსებითი
დანაკარგები