ვიდეო ინსტრუქციები

ელექტრონულ გვერდზე ავტორიზაცია და პირადი მონაცემების ცვლილება
საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელ პირთა რეესტრში მონაცემების შეტანა, ცვლილება და ამოღება
მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება, საქმიანობის ცვლილება და სტატუსის გაუქმება
მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება, საქმიანობის ცვლილება და სტატუსის გაუქმება
ფიზიკური პირის 2022 წლის ქონების გადასახადის დეკლარაციის წარდგენა
დისტანციურად განცხადების წარდგენის ინსტრუქცია
ვებგვერდის (www.rs.ge) გამოყენების ინსტრუქცია
eCustoms - ში საქონლის საბაჟო დეკლარაციის შევსება
გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება
სავარაუდო დარიცხვა
მიკრო ბიზნესის მიერ 2021 წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენა
საჩივრის წარდგენა შემოსავლების სამსახურში
მცირე ბიზნესის ყოველთვიური დეკლარაციის წარდგენა
Georgian VAT Portal on Digital Services
გადამხდელის საინფორმაციო ბარათის შევსება
რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოს საბაჟო საზღვრის კვეთისას
საგადასახადო შეღავათები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის
ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის 2021 წლის დეკლარაციის წარდგენა
სურსათის არაარსებითი დანაკარგები
საბაჟო შეტყობინებები
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის ადმინისტრირება
გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება უძრავი ქონების გაქირავებისას
მცირე ბიზნესის მიერ 2020 წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ინსტრუქცია
მიკრო ბიზნესის მიერ საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენა
დაქირავებულ პირთა რეესტრი

200 ლარიანი კომპენსაციის გაცემა

ერთჯერადი 300 ლარიანი კომპენსაციის გაცემა

შემოსავლების სამსახურის დისტანციური სერვისები

მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირის მიერ 2018 წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაცია

ინსტრუქცია საცხოვრებელი ფართის საცხოვრებელი მიზნით გამქირავებელი ფიზიკური პირებისთვის

მცირე ბიზნესის მიერ 2019 წლის საშამოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ინსტრუქცია

გადამხდელის საინფორმაციო ბარათის შევსება

ორბიჯიანი ავტორიზაცია

ქვემომხმარებლის რეგისტრაცია

წინასწარი დეკლარირება

ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის 2019 წლის დეკლარაციის წარდგენა

საჩივრის წარდგენა შემოსავლების სამსახურში

ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის 2020 წლის დეკლარაციის წარდგენა

წინასწარი დეკლარირების შესახებ განცხადების გაგზავნა საბაჟო ორგანოში