ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

მიიღეთ ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელ პირად რეგისტრაციასთან, საგადასახადო ვალდებულებებთან და საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებით

იურიდიული პირი

მიიღეთ ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელ პირად რეგისტრაციასთან, საგადასახადო/საბაჟო ვალდებულებებთან და ფორმალობებთან დაკავშირებით.

საკანონმდებლო სიახლეები

დღგ-ს გადამხდელისათვის სპეციალური სტატუსის მინიჭების შესახებ

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ N 996 ბრძანების 563 მუხლის შესაბამისად, დღგ-ის გადახდისგან თავის არიდების, მათ შორის უსაქონლო ოპერაციის ან ფიქტიური გარიგების წინააღმდეგ მიმართული ადმინისტრაციული ღონისძიებების ფარგლებში შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 15 იანვრის N 107 ბრძანების  საფუძველზე, განისაზღვრა თუ რა შემთხვევაში ენიჭება დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირს კვალიფიციური ან არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი:

27.01.2021

დაქირავებულ პირთა რეესტრი

განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად, 2021 წლის 1 თებერვლიდან,   დაქირავებულ პირთა რეესტრის შევსება ხდება სავალდებულო.

14.01.2021

ინფორმაცია საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული მნიშვნელოვანი ცვლილებების შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში მიმდინარე წლის 5 იანვარს განხორციელებული ცვლილებით, გადასახადის გადამხდელებს დამატებით ექვსი თვით - 2020 წლის 1 დეკემბრიდან 6 კალენდარული თვის განმავლობაში უგრძელდებათ შეღავათი საშემოსავლო გადასახადში.

11.01.2021

დღგ-ის რეფორმის ფარგლებში „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 31.12.2010 წლის N996 ბრძანებაში განხორციელებული ცვლილებები

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 31.12.2010 წლის N996 ბრძანებაში განხორცელდა ცვლილებები, რომლითაც დეტალურად განიმარტა საქართველოს საგაასახადო კოდექსში 2020 წლის 14 ივლისის N6817 საქართველოს კანონით დღგ-ის კარში განხორციელებული მთელი რიგი ცვლილებები.

08.01.2021

ახალი ამბები

26.01.2021

ლევან კაკავა - 2021 წლის 26 იანვარი ეძღვნება საბაჟო ორგანოების გაერთიანებულ ძალისხმევას კორონავირუსის კრიზისიდან გამოსასვლელად

22.01.2021

შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შემოტანის ფაქტი აღკვეთეს

22.01.2021

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში მიმდინარე რეფორმების შესახებ ,,ბუღალტერთა კავშირის“ წარმომადგენლებთან მორიგი ონლაინ შეხვედრა გაიმართა

გასული სიახლეები
 

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

ბიზნეს

რუკა

ობიექტის მდებარეობა

გადამხდელთა რეესტრი

No Image No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

WIKI.RS.GE

სასწავლო

ვერსია

ფორუმი

შეხვედრების

ორგანიზება

სასწავლო

გარემო

ელექტრონული სერვისის

სასწავლო ვერსია

DEMO.RS.GE DEMO.RS.GE