ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

იურიდიული პირი

 

ცვლილება დამატებული ღირებულების გადასახადის დეკლარაციაში

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებულ დამატებული ღირებულების გადასახდის დეკლარაციის (დანართი №III-25)  „ა“ დანართს დაემატა IV ნაწილი „დღგ-ით დასაბეგრი თანხა ტურისტული საწარმოს სტატუსის გაუქმებისას“.

27.01.2023

თბილისის სერვისცენტრებში მიღებული  მომსახურების  ცვლილება

გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 1 თებერვლიდან  თბილისის მასშტაბით მხოლოდ  N 1  სერვისცენტრში ვიზიტით შეძლებთ  (მისამართი: თბილისი, სარაჯიშვილის ქუჩა №1) შემდეგი სახის სერვისებზე მომსახურების მიღებას /განცხადებების რეგისტრაციას:

25.01.2023

ცვლილება „დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 17 მარტის №7536 ბრძანებაში

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 17 მარტის №7536 ბრძანებაში შეტანილ იქნა ცვლილება   და ბრძანების №9 დანართის მე-2 ნაწილს დაემატა №6 მაგალითი, რომელიც არეგულირებს ლიზინგის საგნის მიღები მხარის ჩანაცვლების შემთხვევაში საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრის საკითხს დღგ-ს ნაწილში.

20.01.2023

 ცვლილება „დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 17 მარტის №7536 ბრძანებაში

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 17 მარტის №7536 ბრძანებაში შეტანილ იქნა ცვლილება  და ბრძანების №9 დანართის მე-2 ნაწილს დაემატა №6 მაგალითი, რომელიც არეგულირებს ლიზინგის საგნის მიღები მხარის ჩანაცვლების შემთხვევაში საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრის საკითხს დღგ-ს ნაწილში.

18.01.2023

დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელოები: - საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერა N1517 - სისტემურ-ელექტრონული სათამაშო ანგარიშიდან გატანილი თანხის დაბეგვრა N2432 - კაპიტალის შემცირება N2549 - კაპიტალის გაზრდა N2550

16.01.2023

ინფორმაცია შინაური ბინადარი ცხოველების საქართველოს საბაჟო საზღვარზე არაკომერციული გადაადგილების წესის ამოქმედების შესახებ

2023 წლის პირველი იანვრიდან ძალაში შედის საქართველოს მთავრობის №551 დადგენილება ,,შინაური ბინადარი ცხოველების საქართველოს საბაჟო საზღვარზე არაკომერციული გადაადგილების წესის დამტკიცების შესახებ“

16.01.2023

დამტკიცდა შემოსავლების სამსახურის მეთოდური მითითება

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 29 დეკემბრის N33543 ბრძანებით  დამტკიცდა მეთოდური მითითება „თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს შესახებ“

16.01.2023

ახალი ამბების გამოწერა

ახალი ამბები

26.01.2023

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა საბაჟოს საერთაშორისო დღე აღნიშნა

24.01.2023

სარფში დიდი ოდენობით არადეკლარირებული ოქროს ნაკეთობების შემოტანის ფაქტები აღიკვეთა

16.01.2023

უაქციზო თამბაქოს ნაწარმის მართლსაწინააღმდეგო შენახვა-გადაზიდვის გამოვლინების ფაქტები 2022 წელს 55%-ით არის გაზრდილი

გასული სიახლეები

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

WIKI.RS.GE

სასწავლო

ვერსია