ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

იურიდიული პირი

 

ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში - აქციზის დეკლარაციის ცვლილება

მიმდინარე წლის 17 აგვისტოს გამოქვეყნდა „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილება.

17.08.2023

შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის დადგენილ საფასურებში ცვლილება

2023 წლის 29 აგვისტოდან ძალაში შედის „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში განხორციელებული ცვლილება.

17.08.2023

ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში - საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციის შემთხვევაში დასაბეგრი თანხის ოდენობის საბაზრო ფასით განსაზღვრა

მიმდინარე წლის 15 აგვისტოს გამოქვეყნდა „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილება.

16.08.2023

დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

10.08.2023

საჰაერო ტრანსპორტით ბარგით ან/და ხელბარგით შემოტანილი საქონლის გაფორმების საბაჟო ფორმალობებში ცვლილება

2023 წლის 30 ივლისიდან ძალაში შედის „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2023 წლის 20 ივლისის №279 ბრძანება,

24.07.2023

ცვლილება მოგების გადასახადის ყოველთვიურ და საშემოსავლო გადასახადის წლიურ დეკლარაციებში

18.07.2023 წელს „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N 996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნა ცვლილება, რომელიც ამოქმედდება 2023 წლის 1 აგვისტოდან. კერძოდ მოგების ყოველთვიურ და საშემოსავლო გადასახადის წლიურ დეკლარაციებში ასახვას დაექვემდებარა სესხისა და კაპიტალის მოძრაობის შესახებ ინფორმაცია.

21.07.2023

ხე-ტყის საწყისი ნაშთების წარმოდგენის ვადის გახანგრძლივება

გაცნობებთ, რომ ერთი თვით გახანგრძლივდა ხე-ტყის საწყისი ნაშთების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენის ვადა.

13.07.2023

ახალი ამბების გამოწერა

ახალი ამბები

13.09.2023

შემოსავლების სამსახურის მხარდაჭერით მიმდინარე ,,სარტყელი და გზის ინიციატივის“, რიგით მეოთხე ფორუმი დასრულდა

12.09.2023

შემოსავლების სამსახური ,,სარტყელი და გზის ინიციატივის“ რიგით მეოთხე კონფერენციას მასპინძლობს

06.09.2023

აგვისტოს თვეში საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უაქციზო თამბაქოს ნაწარმის მართლსაწინააღმდეგო შენახვა-გადაზიდვის 96 ფაქტი გამოავლინეს

გასული სიახლეები

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

INFOHUB

საინფორმაციო და

მეთოდოლოგიური

ჰაბი