ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

მიიღეთ ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელ პირად რეგისტრაციასთან, საგადასახადო ვალდებულებებთან და საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებით

იურიდიული პირი

მიიღეთ ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელ პირად რეგისტრაციასთან, საგადასახადო/საბაჟო ვალდებულებებთან და ფორმალობებთან დაკავშირებით.

საკანონმდებლო სიახლეები

300 ლარიანი კომპენსაციის მისაღებად ელექტრონული განაცხადების მიღება დაიწყო

3 დეკემბრიდან, შემოსავლების სამსახურში დაიწყო 300-ლარიანი ერთჯერადი კომპენსაციის მისაღებად იმ პირთა რეგისტრაცია, რომელთაც 2020 წლის 28 ნოემბრიდან დაწესებული წერტილოვანი შეზღუდვების გამო, შეჩერებული აქვთ საქმიანობა და ობიექტზე მომხმარებელთა სარეალიზაციო სივრცეში დაშვების უფლება.

04.12.2020

დამატებული ღირებულების გადასახადის რეფორმა

საგადასახადო კანონმდებლობის ევროკავშირის დღგ-ის დირექტივასთან (2006/112/EC) დაახლოების მიზნით ცვლილებები შევიდა  საგადასახადო კოდექსში და  დღგ-ის მარეგულირებელი დებულებები ჩამოყალიბდა სრულად  ახალი რედაქციით.

03.12.2020

აქციზური მარკით სავალდებულო ნიშანდება

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N 996 ბრძანებაში განხორციელდა ცვლილება

16.11.2020

დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელო "საგადასახადო შეღავათი ფიზიკური პირის მიერ ჩუქებით მიღებულ ქონებაზე" N 1512 

სიტუაციური სახელმძღვანელო არეგულირებს ფიზიკური პირის მიერ ჩუქებით მიღებულ ქონებაზე საშემოსავლო გადასახადში შეღავათის გავრცელების საკითხს.

13.11.2020

 

ახალი ამბები

04.12.2020

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის შეხსენება კომპანიებს - საშემოსავლო და ქონების გადასახადის 2021 წლის 1 იანვრამდე გადავადებისთვის შესაბამისი განცხადების ფორმით მიმართონ უწყებას

04.12.2020

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მონაცემთა ბაზაში მომხმარებელთა მიერ უკვე 6 084  განაცხადი დარეგისტრირდა

03.12.2020

შემოსავლების სამსახურის განმარტება

გასული სიახლეები

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

ბიზნეს

რუკა

ობიექტის მდებარეობა

გადამხდელთა რეესტრი

No Image No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

WIKI.RS.GE

სასწავლო

ვერსია

ფორუმი

შეხვედრების

ორგანიზება

სასწავლო

გარემო

ელექტრონული სერვისის

სასწავლო ვერსია

DEMO.RS.GE DEMO.RS.GE