ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

იურიდიული პირი

 

ცვლილება „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში

2023 წლის 29 ნოემბრიდან ძალაში შედის „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში შეტანილი ცვლილება.

27.11.2023

ცვლილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში მიმდინარე წლის 20 ნოემბერს გამოქვეყნებული ცვლილება N 3608-XIIIმს-Xმპ განპირობებულია „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონით განხორციელებული ცვლილებით.

27.11.2023

ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში

2023 წლის 10 ნოემბერს ცვლილება შევიდა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებით დამტკიცებული ,,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ინსტრუქციის 252 მუხლის მე-3 პუნქტში,

17.11.2023

შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის დადგენილ საფასურებში ცვლილება

2023 წლის 10 ნოემბერს მიღებულ იქნა და 2023 წლის 20 ნოემბრიდან ამოქმედდება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევისა და  მომსახურების საფასურის აღრიცხვის ბარათის წარმოების  წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის №439 დადგენილება.

13.11.2023

ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში

06.11. 2023 წელს ცვლილება შევიდა „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში, რომლითაც განიმარტა ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი.

08.11.2023

2023 წლის 15 ნოემბერი ფიზიკურ პირთა ქონებაზე/მიწაზე და საწარმოს/ორგანიზაციის მიწაზე ქონების გადასახადის გადახდის სავადო თარიღია

​​​​​​​შეგახსენებთ, რომ ფიზიკური პირი ქონებაზე/მიწაზე და საწარმო/ორგანიზაცია მიწაზე ქონების გადასახადს იხდის არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 15 ნოემბრისა.

03.11.2023

კომპიუტერიზებულ სატრანზიტო სისტემის” (NCTS) ეროვნულ დონეზე გამოყენება

კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 2023 წლის 6 აპრილიდან, შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტმა „ახალი კომპიუტერიზებულ სატრანზიტო სისტემის” (NCTS) ეროვნულ დონეზე გამოყენება დაიწყო.

02.11.2023

ახალი ამბების გამოწერა

ახალი ამბები

01.12.2023

საბაჟო დეპარტამენტის წარმომადგენელი WCO-სა და მსოფლიო საფოსტო კავშირის საკონტაქტო კომიტეტის შეხვედრას დაესწრო

01.12.2023

შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებმა დასაქმების ფორუმში მიიღეს მონაწილეობა

01.12.2023

საბაჟო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სწავლებაში მიიღეს მონაწილეობა

გასული სიახლეები

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

INFOHUB

საინფორმაციო და

მეთოდოლოგიური

ჰაბი