ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

იურიდიული პირი

 

ვიდეო ინსტრუქცია „ფიზიკური პირის ქონების/აქტივის მიწოდებაზე საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციის წარდგენა და საგადასახადო ვალდებულება“

შემუშავდა ვიდეო ინსტრუქცია - „ფიზიკური პირის ქონების/აქტივის მიწოდებაზე საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციის წარდგენა და საგადასახადო ვალდებულება“

14.02.2024

ცვლილება უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ-ის თანხის ჩათვლასთან დაკავშირებით

მიმდინარე წლის 5 თებერვალს ცვლილება განხორციელდა ,,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის № 996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში, რომელიც ეხება უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ-ის თანხის ჩათვლას

13.02.2024

ცვლილება სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის წესში

მიმდინარე წლის იანვრის თვეში ცვლილება შევიდა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N 994 ბრძანებით რეგულირებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის წესში,

08.02.2024

შეხსენება სათამაშო ბიზნესის დაბეგვრის საკითხებთან დაკავშირებით განხორციელებული ცვლილების შესახებ

შეგახსენებთ, რომ 2024 წლის იანვრიდან ამოქმედდა სათამაშო ბიზნესის დაბეგვრის საკითხებთან დაკავშირებით საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ცვლილება

07.02.2024

შეხსენება საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიურ დეკლარაციაში განხორციელებულ ცვლილებასთან დაკავშირებით

შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის იანვრიდან ამოქმედდა „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში განხორციელებული ცვლილება, რომლითაც გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციას დაემატა დანართი „ე“.

02.02.2024

ახალი საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ)

2024 წლის 26 იანვრიდან ძალაში შევიდა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2024 წლის 26 იანვრის №21 ბრძანებით დამტკიცებული, „საქონლის აღწერის და კოდირების ჰარმონიზებული სისტემის შესახებ“ საერთაშორისო კონვენციის 2022 წლის რედაქციის საფუძველზე მომზადებული „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ)“

31.01.2024

საკონტეინერო მოსაკრებლის შემოღების შესახებ

2024 წლის 1 თებერვლიდან ძალაში შედის „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონი, რომ ლითაც ადგილობრივი მოსაკრებლის ერთ-ერთ სახედ განისაზღვრა საკონტეინერო მოსაკრებელი.

31.01.2024

ახალი ამბების გამოწერა

ახალი ამბები

23.02.2024

ყაზბეგში, მებაჟე ოფიცრებმა არადეკლარირებული საქონელი გამოავლინეს

23.02.2024

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის განცხადება

22.02.2024

შემოსავლების სამსახურმა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის დელეგაციას უმასპინძლა

გასული სიახლეები

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

INFOHUB

საინფორმაციო და

მეთოდოლოგიური

ჰაბი