ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

იურიდიული პირი

 

ცვლილება აქციზურ მარკებთან დაკავშირებით

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2022 წლის 16 ნოემბნრის №230 ბრძანებით  შეტანილ იქნა ცვლილება  „გადასახდების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკმებრის №996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში, კერძოდ, შეიცვალა აქციზური და არააქციზური საქონლის მარკის დიზაინი და ნომინალური ღირებულება.

25.11.2022

2022 წლის 15 ნოემბერი ფიზიკურ პირთა ქონებაზე/მიწაზე და საწარმოს/ორგანიზაციის მიწაზე ქონების გადასახადის გადახდის სავადო თარიღია

შეგახსენებთ, რომ ფიზიკური პირი ქონებაზე/მიწაზე და საწარმო/ორგანიზაცია მიწაზე ქონების გადასახადს იხდის არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 15 ნოემბრისა.

03.11.2022

შემუშავდა ვიდეო ინსტრუქცია დისტანციურად  მცირე ბიზნესის განცხადებების წარდგენასთან დაკავშირებით.

​​​​​​​შემუშავდა ახალი ვიდეო ინსტრუქცია შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული გვერდიდან მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭების, საქმიანობის ცვლილების და სტატუსის გაუქმების განცხადებების წარდგენასთან დაკავშირებით, სადაც დეტალურად არის განხილული აღნიშნული განცხადებების წარდგენის ეტაპები.

18.10.2022

დამტკიცდა მეთოდური მითითება სავაჭრო ობიექტებში გამოვლენილი არასასურსათო საქონლის არაარსებითი დანაკარგების დანაკლისად განუხილველობის შესახებ

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 13 ოქტომბრის N26094 ბრძანებით დამტკიცდა „სავაჭრო ობიექტებში გამოვლენილი არასასურსათო საქონლის არაარსებითი დანაკარგების დანაკლისად განუხილველობის შესახებ“  მეთოდური მითითება, რომელიც გამოიყენება 2022 წლის 1 იანვრიდან გამოვლენილი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დანაკლისების მიმართ.

17.10.2022

შემუშავდა ვიდეო ინსტრუქცია დისტანციურად  მიკრო ბიზნესის განცხადებების წარდგენასთან დაკავშირებით.

​​​​​​​შემუშავდა ახალი ვიდეო ინსტრუქცია შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული გვერდიდან მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭების, საქმიანობის ცვლილების და სტატუსის გაუქმების განცხადებების წარდგენასთან დაკავშირებით, სადაც დეტალურად არის განხილული აღნიშნული განცხადებების წარდგენის ეტაპები.

12.10.2022

2022 წლის 1 ნოემბერი ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის სავადო თარიღია

​​​​​​​„ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის“ წარდგენის სავადო თარიღია მიმდინარე წლის 1 ნოემბერი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, თუ თქვენი და თქვენი ოჯახის წევრების შემოსავალი გასული 2021 წლის მიხედვით აღემატებოდა 40 000 ლარს და თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრები საქართველოს ტერიტორიაზე ფლობთ  დასაბეგრ ქონებას, ან შემოსავლის ოდენობის მიუხედავად  თქვენ ან თქვენს ოჯახის წევრ(ებ)ს გაქვთ დასაბეგრი მიწა, წარმოგეშვებათ ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება.

11.10.2022

ცვლილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში შეტანილ იქნა ცვლილება, კერძოდ დაემატება 71 მუხლი, რომლის თანახმად საგადახდო მომსახურების პროვაიდერთან გახსნილი საგადახდო ანგარიშის მიმართ ვრცელდება საბანკო დაწესებულებისთვის საბანკო ანგარიშის მიმართ საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული შესაბამისი დებულებები თუ მან ელექტრონული ფულის სქემაში იურიდიული პირი, აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული ინდივიდუალური მეწარმე და იურიდიული პირის სტატუსის არმქონე სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნი ჩართო როგორც გადამხდელი.

07.10.2022

ახალი ამბების გამოწერა

ახალი ამბები

01.12.2022

გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ოფისის ცენტრალური აზიის განყოფილების ვიზიტი შემოსავლების სამსახურში

01.12.2022

სარფის მებაჟე ოფიცრებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით არადეკლარირებული ოქროს ნაკეთობების შემოტანის ფაქტი აღკვეთეს

30.11.2022

შემოსავლების სამსახურის უფროსი ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთის რესპუბლიკაში იმყოფება

გასული სიახლეები

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

WIKI.RS.GE

სასწავლო

ვერსია