ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

იურიდიული პირი

განცხადება მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის შერჩევის შესახებ

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - შემოსავლების სამსახური (შემდეგში - შემოსავლების სამსახური) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, იწყებს შერჩევის პროცესს, საქართველოში მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის გამოვლენის მიზნით.

07.06.2021

ვიდეო ინსტრუქცია - ,,საგადასახადო შეღავათები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის“

ვიდეო ინსტრუქციაში - ,,საგადასახადო შეღავათები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის“  დეტალურად არის აღწერილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი საგადასახადო შეღავათები, კერძოდ ვიდეო ინსტრუქციით განსაზღვრულია:

19.10.2021

ვიდეო ინსტრუქცია - ,,რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოს საბაჟო საზღვრის კვეთისას“

ვიდეო ინსტრუქციაში - ,,რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოს საბაჟო საზღვრის კვეთისას“ დეტალურად არის განსაზღვრული:

19.10.2021

2021 წლის 1 ნოემბერი ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის სავადო თარიღია

„ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის“ წარდგენის სავადო თარიღია მიმდინარე წლის 1 ნოემბერი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, თუ თქვენი და თქვენი ოჯახის წევრების შემოსავალი გასული 2020 წლის მიხედვით აღემატებოდა 40 000 ლარს და თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრები საქართველოს ტერიტორიაზე ფლობთ  დასაბეგრ ქონებას, ან შემოსავლის ოდენობის მიუხედავად  თქვენ ან თქვენს ოჯახის წევრ(ებ)ს გაქვთ დასაბეგრი მიწა, წარმოგეშვებათ ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება.

18.10.2021

ინფორმაცია სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის შერჩევის შესახებ

სსიპ შემოსავლების სამსახურში მიმდინარეობს შერჩევის პროცესი საქართველოში მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის გამოვლენის მიზნით.

01.10.2021

შემოსავლების სამსახურის მომსახურების საფასურის გადახდის შეღავათიანი პირობები 2021 წლის 25 სექტემბრიდან ამოქმედდება

შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში განხორციელებული მნიშვნელოვანი ცვლილებით, მიმდინარე წლის 25 სექტემბრიდან იმოქმედებს

24.09.2021

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გაანგარიშების წარდგენა ლიცენზიის/მისი ნაწილის იჯარით გაცემისას

განხორციელდა ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში.

24.09.2021

ახალი ამბები

19.10.2021

შემოსავლების სამსახურის თანამშრომელს მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციამ სტრატეგიული დანიშნულების საქონლით ვაჭრობის კონტროლის აკრედიტირებული ტრენერის სტატუსი მიანიჭა

13.10.2021

შემოსავლების სამსახურში პროექტის - ,,კომპიუტერიზებული სატრანზიტო სისტემის განვითარება და დანერგვა (NTCS) მმართველი კომიტეტის სხდომა ონლაინ ფორმატში გაიმართა

13.10.2021

შემოსავლების სამსახურში სტრატეგიული მიზნების მქონე საქონლისთვის ელექტრონული ლიცენზირების უახლესი საინფორმაციო სისტემის გადმოცემის ცერემონია გაიმართა

გასული სიახლეები

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

WIKI.RS.GE

სასწავლო

ვერსია