ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

იურიდიული პირი

იქმნება გაფორმების საბაჟო ორგანო -„ელექტრონული გაფორმების ეკონომიკური ზონა „eGez“.

​​​​​​​გაცნობებთ, რომ ელექტრონული სერვისების დაჩქარებულად მიწოდებისა და ელექტრონული ფორმით დეკლარირების ცენტრალიზებულად უზრუნველყოფის მიზნით, 2022 წლის 19 სექტემბრიდან იქმნება გაფორმების ახალი ორგანო „ელექტრონული გაფორმების ეკონომიკური ზონა „eGez“,

18.08.2022

„სამეურნეო ოპერაციის კვალიფიკაციის ცვლილების შესახებ“ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 28 ივლისის №20231 ბრძანებით  დამტკიცდა მეთოდური მითითება „სამეურნეო ოპერაციის კვალიფიკაციის ცვლილების შესახებ“.

15.08.2022

ახალი ვიდეო ინსტრუქცია - ვებგვერდის  (www.rs.ge) გამოყენების შესახებ

ვიდეო ინსტრუქცია განკუთვნილია დინტერესებული პირისთვის, საგადასახადო და საბაჟო საკითხებზე საჭირო ინფორმაციის შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე მარტივად ძიებისთვის.

12.08.2022

ცვლილება გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციაში

გაცნობებთ, რომ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2022 წლის 14 ივლისის №230 ბრძანებით შეტანილ იქნა  ცვლილება „გადასახდების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკმებრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული  ინსტრუქციის დანართი №II-06-ის lll ნაწილში

28.07.2022

ტენდერი შემოსავლების სამსახურისთვის CRS-ის მიზნებისთვის ინფორმაციის გაცვლის პლატფორმის ტექნიკური დავალების მომზადებაზე

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მიერ გამოცხადებულია ტენდერი, შემოსავლების სამსახურისთვის ანგარიშგების საერთო სტანდარტის (CRS) ფარგლებში, ინფორმაციის გაცვლის პლატფორმის ტექნიკური სპეციფიკაციის და განხორციელების გეგმის შემუშავების მიზნებისათვის.

28.07.2022

დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელოები: ხელშეკრულების ბათილობისას საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრა N 2548[KC1]  არარეზიდენტისათვის გადახდილი საიჯარო მომსახურების თანხა N 2006

22.07.2022

 დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელო

დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელო განთავსებული კაპიტალის შემცირება N 2547 , რომელიც ეხება შეთანხმებული და განხორციელებული შენატანის ოდენობის ფარგლებში განთავსებული კაპიტალის შემცირების შემთხვევაში საწარმოს პარტნიორზე დაბრუნებული თანხის გადასახადებით დაბეგვრის საკითხს.

11.07.2022

ახალი ამბების გამოწერა

ახალი ამბები

19.08.2022

შემოსავლების სამსახურის მიერ, მიღებული მომსახურების შეფასება მომხმარებელთა მხრიდან ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს

18.08.2022

ბაქოში საქართველო-აზერბაიჯანი-თურქეთის საბაჟო ადმინისტრაციების ხელმძღვანელი პირების შეხვედრა გაიმართა

18.08.2022

,,ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, აკრძალულ პირთა სიაში დღეის მდგომარეობით შეტანილია 1 449 124 პირის შესახებ ინფორმაცია

გასული სიახლეები

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

WIKI.RS.GE

სასწავლო

ვერსია