ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

იურიდიული პირი

განცხადება მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის შერჩევის შესახებ

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - შემოსავლების სამსახური (შემდეგში - შემოსავლების სამსახური) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, იწყებს შერჩევის პროცესს, საქართველოში მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის გამოვლენის მიზნით.

07.06.2021

„კრედიტორული დავალიანების შესახებ“ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2019 წლის 8 ივლისის №22708 ბრძანებას „ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრის მიზნით მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“, მიმდინარე წლის 12 ნოემბერს განხორციელებული ცვლილებით, დაემატა მეთოდური მითითება „კრედიტორული დავალიანების შესახებ“ - დანართი №8.

25.11.2021

2021 წლის 15 ნოემბერი ფიზიკურ პირთა ქონებაზე/მიწაზე და საწარმო/ორგანიზაციის მიწაზე ქონების გადასახადის გადახდის სავადო თარიღია

შეგახსენებთ, რომ ფიზიკური პირი ქონებაზე/მიწაზე და საწარმო/ორგანიზაცია მიწაზე ქონების გადასახადს იხდის არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 15 ნოემბრისა.

12.11.2021

ცალკეულ შემთხვევებში მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ

მიმდინარე წლის 15 ნოემბრიდან იზღუდება შემოსავლების სამსახურის სერვისცენტრში ვიზიტით დაინტერესებული პირებისათვის შემდეგი განცხადებების რეგისტრაცია:

03.11.2021

2021 წლის 1 ნოემბერი ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის სავადო თარიღია

„ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის“ წარდგენის სავადო თარიღია მიმდინარე წლის 1 ნოემბერი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, თუ თქვენი და თქვენი ოჯახის წევრების შემოსავალი გასული 2020 წლის მიხედვით აღემატებოდა 40 000 ლარს და თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრები საქართველოს ტერიტორიაზე ფლობთ  დასაბეგრ ქონებას, ან შემოსავლის ოდენობის მიუხედავად  თქვენ ან თქვენს ოჯახის წევრ(ებ)ს გაქვთ დასაბეგრი მიწა, წარმოგეშვებათ ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება.

28.10.2021

ვიდეო ინსტრუქცია - ,,საგადასახადო შეღავათები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის“

ვიდეო ინსტრუქციაში - ,,საგადასახადო შეღავათები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის“  დეტალურად არის აღწერილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი საგადასახადო შეღავათები, კერძოდ ვიდეო ინსტრუქციით განსაზღვრულია:

19.10.2021

ვიდეო ინსტრუქცია - ,,რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოს საბაჟო საზღვრის კვეთისას“

ვიდეო ინსტრუქციაში - ,,რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოს საბაჟო საზღვრის კვეთისას“ დეტალურად არის განსაზღვრული:

19.10.2021

ახალი ამბები

26.11.2021

სარფში არადეკლარირებული ოქროს ნაკეთობების შემოტანის ფაქტები აღიკვეთა

25.11.2021

აღურიცხავი საწვავის შემოტანა მკაცრ კონტროლს ექვემდებარება

19.11.2021

ევროკავშირის სასაზღვრო კონტროლის (TRACES) პროცედურების შესახებ სწავლება გაიმართა

გასული სიახლეები

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

WIKI.RS.GE

სასწავლო

ვერსია