სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსი

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 30 დეკემბრის N 641 ბრძანებით გათვალისწინებული სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსის მქონე პირთა რეესტრი