no image

ფიზიკური პირი

საგადასახადო ასისტენტი

მომდევნო ვალდებულება

საგადასახადო კალენდარი

15 ივლ

14

აქციზის დეკლარაცია
მეწარმე ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადის მიმდინარე გადასახდელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის ყოველკვარტალური დეკლარაცია
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის მოსაკრებლის ყოველთვიური გაანგარიშება. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის მოსაკრებლის ყოველწლიური გაანგარიშება. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის კვარტალური გაანგარიშება. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ
გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაცია
საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი იხდის საშემოსავლო გადასახადს საქართველოში არსებული დიპლომატიური სტატუსის  მქონე  საერთაშორისო  ორგანიზაციისაგან  ან/და  თავისუფალი  ინდუსტრიული ზონის საწარმოსგან მიღებულ ხელფასზე,  რომელიც  არ  დაიბეგრა  გადახდის  წყაროსთან
მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაცია
ტოტალიზატორის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მომწყობი ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაცია
დამატებული ღირებულების გადასახადის დეკლარაცია
დღგ-ის გადამხდელად არარეგისტრირებული პირის მიერ უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ–ის თანხის გაანგარიშება

ინფორმაცია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1611მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, საქონლის აუქციონის, პირდაპირი მიყიდვის ან სხვა წესით რეალიზაციის დღგ-ით დაბეგვრის შესახებ

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის მოსაკრებლის ექვსთვიანი გაანგარიშება. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ
საბაჟო ასისტენტი

ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის აქტივაციის პროცესი მარტივდება

მიმდინარე წლის 01 ივლისიდან მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრირებული სუბიექტებისთვის (ი.მ, შპს, სპს და სხვა) შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის აქტივაცია შესაძლებელი იქნება ავტომატურად, საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭებისთანავე

28-ივნ-2022

თბილისის სერვისცენტრების მიერ გაწეული მომსახურების შესახებ

გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 27 ივნისიდან თბილისის მასშტაბით მხოლოდ გლდანი–ნაძალადევის სერვისცენტრში ვიზიტით შეძლებთ  (მისამართი: თბილისი, სარაჯიშვილის ქუჩა №1) შემდეგი სახის სერვისებზე მომსახურების მიღებას /განცხადებების რეგისტრაციას:

23-ივნ-2022

დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელო

დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელო მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირის მიერ საშემოსავლო გადასახადში შესასრულებელი ვალდებულებები N 2431

07-ივნ-2022

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ, გამოცხადდა ტენდერი - საბაჟო ფორმალობების მიზნებისთვის ხელოვნური ინტელექტის (AI) გამოყენების და ინტეგრაციის პროექტის შესყიდვაზე

​​​​​​​ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) მხარს უჭერს შემოსავლების სამსახურს შეიმუშაოს და დანერგოს, ხელოვნურ ინტელექტის ბაზაზე მომუშავე ავტომატიზებული სისტემები რომლებიც მიმართულია საბაჟო სერვისების გაციფრულებაზე, როგორც ეს არის გათვალისწინებული საქართველოს მიმდინარე ძალისხმევაში მოახდინოს შემდგომი ფორმალობების ავტომატიზირება

30-მაი-2022

ახალი ვიდეო ინსტრუქცია - eCustoms - ში საქონლის საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესის შესახებ

შემუშავდა ახალი ვიდეო ინსტრუქცია - eCustoms - ში საქონლის საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესის შესახებ

23-მაი-2022

ვიდეო ზარით მომსახურების მიღება

გაცნობებთ, რომ შემოსავლების სამსახურმა განაახლა ვიდეო ზარის სერვისი (videocall.rs.ge), რომელიც სრულად მოერგო გადასახადის გადამხდელთა მოთხოვნებს, აღნიშნული გაძლევთ შესაძლებლობას ადგილიდან გაუსვლელად მიიღოთ მარტივი და სწრაფი მომსახურება.

11-მაი-2022

მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 25 ოქტომბრის  N33619  “ცალკეულ შემთხვევებში მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ” ბრძანებაში განხორციელებული ცვლილებით 16 მაისიდან დამატებით იზღუდება შემოსავლების სამსახურის სერვისცენტრში ვიზიტით დაინტერესებული პირებისათვის შემდეგი განცხადებების რეგისტრაცია

11-მაი-2022

ახალი ამბების გამოწერა