სერვისები

ავტო განბაჟების გამომთვლელი

საბაჟო გადასახდელების კალკულატორები

გადამხდელთა რეესტრი

რეზიდენტობის ცნობის ნიმუშები

სალარო აპარატი

საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლეთა რეესტრი

მაღალმთიანი რეგიონის საწარმოთა რეესტრი

სპეციალური სავაჭრო კომპანიები

კომპენსაციის მიმღებთა რეესტრი

საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეესტრი

ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრი

სათამაშო ბიზნესის ნებართვის მფლობელთა რეესტრი

საქონლის შენახვის ადგილების კლასიფიკატორი

თამბაქოს ნაწარმის მწარმოებელ პირთა რეესტრი

ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელების რეესტრი

უფლებამოსილ ექსპორტიორთა რეესტრი

ტვირთის/სატრანსპორტო საშუალების ძებნა

წინასწარი დეკლარაციის დერეფნის ფერის საძიებო

სასაქონლო კოდები

შეამოწმეთ წარმოშობის სერტიფიკატი

დიპლომატების სააკრედიტაციო ბარათის ნომრის ვალიდურობის საძიებო

განცხადების ძებნა

tax free ავტორიზაცია

ავტოსადგომები

განცხადების ფორმები

ელექტრონული გადახდა

საბაჟო დეკლარირება

ვირტუალური ზონის სტატუსის მინიჭება