მიწაზე ქონების გადასახადის გამომთვლელი

სერვისის მეშვეობით შეგიძლიათ დაითვალოთ მიწის გადასახადის ოდენობა, სერვისით უხარვეზოდ სარგებლობისთვის, გთხოვთ მიუთითეთ გრაფების შესაბამისი ინფორმაცია სრულყოფილად და გაააქტიურეთ ღილაკი „გამოთვლა“

 

გაითვალისწინეთ

მიწაზე ქონების გადასახადის გადამხდელია პირი რომელსაც საგადასახადო წლის 1 აპრილის მდგომარეობით საკუთრებაში აქვს დასაბეგრი მიწა ან სარგებლობს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწით.

ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ვადა - არა უგვიანეს კალენდარული წლის 1 ნოემბრისა, გადასახადის გადახდის ვადა - არა უგვიანეს კალენდარული წლის 15 ნოემბრისა. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე

საწარმო/ორგანიზაციის ქონების (მათ შორის მიწის) გადასახადის დეკლარაციის წარდგენის ვადა - არა უგვიანეს კალენდარული წლის 1 აპრილისა, მიწაზე ქონების გადასახადის გადახდის ვადა - არა უგვიანეს კალენდარული წლის 15 ნოემბრისა. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.

მიწაზე ქონების გადასახადის გადახდა ხორციელდება ერთიან სახაზინო კოდზე - 101001000.