კითხვარი სამუშაოს შემკვეთსა და სამუშაოს შემსრულებელს შორის წარმოშობილი ურთიერთობის დაქირავებით მუშაობად ან მომსახურების გაწევად კლასიფიცირების შესახებ.

საგადასახადო კანონმდებლობა დაქირავებით მუშაობისა და მომასახურების გაწევის შემთხვევებში ითვალისწინებს განსხვავებული საგადასახადო ვალდებულებების წარმოშობას. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია სწორად იქნას დადგენილი სამუშაოს შემკვეთსა და სამუშაოს შემსრულებელს შორის წარმოშობილი შრომითი ურთიერთობის სახე. შემოსავლების სამსახური გთავაზობთ სამუშაოს შემკვეთსა და სამუშაოს შემსრულებელს შორის წარმოშობილ შრომით ურთიერთობის განმსაზღვრელ კითხვარს. კითხვარი წარმოადგენს შემოსავლების სამსახურისთვის სამუშაოს შემკვეთსა და სამუშაოს შემსრულებელს შორის წარმოშობილი ურთიერთობის დაქირავებით მუშაობად ან მომსახურების გაწევად კლასიფიცირების საფუძველს, გარდა იმ შემთხვევ(ებ)ისა, როცა საკითხის სპეციფიკიდან გამომდინარე, იკვეთება განსხვავებული ფაქტობრივი გარემოება/გარემოებები, რომელსაც სამუშაოს შემკვეთსა და სამუშაოს შემსრულებელს შორის წარმოშობილი ურთიერთობის კლასიფიკაციაზე გავლენის მოხდენა შეუძლია