დიპლომატების სააკრედიტაციო ბარათის ნომრის ვალიდურობის საძიებო

უცხოეთის დიპლომატიური და მასთან გათანაბრებული წარმომადგენლობის და დიპლომატიური მისიის წევრის (შემდგომში - დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრი) პირადი სარგებლობისათვის განკუთვნილი საქონლის მიწოდებისას ან/და მომსახურების გაწევისას, ჩათვლის უფლებით დღგ-ისგან გათავისუფლებისათვის დიპლომატის სააკრედიტაციო ბარათის ვალიდურობის დასადგენად აუცილებელია შემდეგი მონაცემები:

• დიპლომატის სააკრედიტაციო ბარათის ნომერი და დიპლომატის პირადი ნომერი,

• იმ შემთხვევაში თუ დიპლომატის ბარათი არ მოიცავს მონაცემებს პირადი ნომრის შესახებ, საძიებო ველში შეგყავთ დიპლომატის დაბადების თარიღი (დღე-თვე-წელი).

შეიყვანეთ სააკრედიტაციო ბარათის ნომერი