განცხადების ფორმები

სერვისის მეშვეობით შეგიძლიათ მოიძიოთ თქვენთვის სასურველი განცხადება და მიიღოთ ინფორმაცია კონკრეტული განცხადების შესახებ.
გაითვალისწინეთ, შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.rs.ge) ელექტრონულად წარმოდგენილ განცხადებას და ამის საფუძველზე ელექტრონულადვე გაცემულ ნებისმიერ დოკუმენტს გააჩნია ისეთივე იურიდიული ძალა, როგორიც წერილობით დოკუმენტს (მიუხედავად იმისა, რომ მას არ ახლავს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი).

No Image