არაცხოველური წარმოშობის სურსათის / ცხოველთა საკვების სასაზღვრო კონტროლი
 

მიმდინარე წლის 1 დეკემბრიდან ძალაში შედის საქართველოს მთავრობის N567 დადგენილება, რომლის თანახმადაც განხორციელდება არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველთა საკვების სასაზღვრო კონტროლი. კონტროლქვემდებარე საქონლის ნუსხა განსაზღვრულია ამავე დადგენილების დანართი 2 და დანართი 3 - ის შესაბამისად, რაც იმას ნიშნავს, რომ კონტროლის პროცედურებს ექვემდებარება მხოლოდ ამ დანართებით წარმოდგენილი სასაქონლო კოდისა და დასახელების მქონე პროდუქცია შესაბამისი ქვეყნიდან.