ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელების რეესტრი

გადამხდელის დასახელება
პ/ნ
საქმიანობის სახე
სერთიფიკატის
გაცემის თარიღი
სერთიფიკატის
გაუქმების თარიღი
#(პერიოდი)#
-#(დან)#
-#(ჩათვლით)#
#(განახლება)#
#(გასუფთავება)#
#(პერიოდი)#
-#(დან)#
-#(ჩათვლით)#
#(განახლება)#
#(გასუფთავება)#
#(წინა)#
#(შემდეგი)#