ინფორმაციის განახლების თარიღი: 22 დეკემბერი 2011

დამატებული ღირებულების გადასახადი

დღგ-ის განაკვეთი შეადგენს:

  •    სასაქონლო დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს ამ საქონლის იმპორტში მოქცევის შემთხვევაში საქონლის იმპორტის თანხის  18 პროცენტს;

იმპორტის თანხა არის ჯამი:

  • სატარიფო ღირებულებისა;
  • იმპორტისას გადასახდელი გადასახდელებისა, საქართველოში გადასახდელი დღგ-ის ჩაუთვლელად;
  • მომსახურების ღირებულებისა, დღგ-ის გარეშე, რომელიც საგადასახადო კოდექსის მიხედვით ითვლება საქონლის იმპორტის ნაწილად
  • საქონლის დროებითი შემოტანისას დროებითი შემოტანის თანხის 0.54 პროცენტს . ამ  საქონლის საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე ყოფნის ყოველ სრულ და არასრულ კალენდარულ თვეზე, მაგრამ არა უმეტეს საქონლის დროებითი შემოტანისას დროებითი შემოტანის თანხის 18 პროცენტისა;

   საქონლის დროებითი შემოტანის თანხა ტოლია  
დროებითი შემოტანის სასაქონლო დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს ამ საქონლის იმპორტში მოქცევის შემთხვევაში საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული იმპორტის თანხისა;