ინფორმაციის განახლების თარიღი: 06 თებერვალი 2019

აქციზის გადასახადი

 

აქციზით დასაბეგრი ოპერაციის, აქციზური საქონლის იმპორტისა და აქციზური საქონლის ექსპორტის თანხა განისაზღვრება:

  • ალკოჰოლიანი სასმელისათვის – ალკოჰოლიანი სასმელის მოცულობით ან ალკოჰოლიან სასმელში სუფთა ალკოჰოლის მოცულობით ან ალკოჰოლის შემცველობის პროცენტული მაჩვენებლის მიხედვით;
  • თამბაქოს ნაწარმისათვის – თამბაქოს ნაწარმის რაოდენობით ან წონით ან/და საცალო სარეალიზაციო ფასის მიხედვით;
  • ნავთობპროდუქტისათვის – ნავთობპროდუქტის წონით (მოცულობით);
  • მსუბუქი ავტომობილისათვის და მოტოციკლისათვის (მოპედის ჩათვლით) – მათი წლოვანებითა და ძრავის მოცულობით;
  • ბუნებრივი აიროვანი კონდენსატისათვის ან/და ბუნებრივი აირისათვის – აირის მოცულობით;
  • ელექტრონული სიგარეტის სითხისათვის − სითხის მოცულობით.

აქციზური საქონელი იბეგრება აქციზის შემდეგი განაკვეთებით:

 
N კოდი სეს
ესნ-ის შესაბამისად
საქონლის დასახელება ზომის ერთეული აქციზის განაკვეთი (ლარი)

1

ლუდი

2203 00

ალაოს ლუდი

1 ლ

0.4

2

ეთილის სპირტი და ალკოჰოლური სასმელები

2206 00

სხვა დადუღებული სასმელები (მაგალითად, სიდრი, პერი (მსხლის სიდრი), თაფლის სასმელი); ნარევები დადუღებული სასმელებისაგან და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

1 ლ

2.5

2207

ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის კონცენტრაციით 80 მოც.% ან მეტი; ეთილის სპირტი და სხვა დენატურირებული სპირტები ნებისმიერი კონცენტრაციით

1 ლ

2.6

2208 20

– სპირტის ნაყენები, მიღებული ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით (გამოხდით)

1 ლ

4.6

2208 30

– ვისკი

1 ლ

5

2208 40

– რომი და ტაფია

1 ლ

5

2208 50

– ჯინი და ღვიის ნაყენი

1 ლ

5

2208 60

– არაყი

1 ლ

3

2208 70

– ლიქიორები

1 ლ

4.6

2208 90 110 00

– – – არაკი (arrack) ჭურჭელში ტევადობით 2 ლ ან 2 ლ-ზე ნაკლები

1 ლ

2.5

2208 90 190 00

– – – არაკი (arrack) ჭურჭელში ტევადობით 2 ლ-ზე მეტი

1 ლ

2.5

2208 90 330 00

– – – ქლიავის, მსხლის ან ალუბლის სპირტიანი ნაყენები

(ლიქიორების გარდა) ჭურჭელში ტევადობით 2 ლ ან 2 ლ-ზე ნაკლები

1 ლ

3

2208 90 380 00

– – – ქლიავის, მსხლის ან ალუბლის სპირტიანი ნაყენები (ლიქიორების გარდა) ჭურჭელში ტევადობით 2 ლ-ზე მეტი

1 ლ

3

2208 90 410 00

– – – – უზო

1 ლ

3.5

2208 90 450 00

– – – – – – – კალვადოსი

1 ლ

4

2208 90 480 00

– – – – – – – დანარჩენი

1 ლ

3

2208 90 520 00

– – – – – – – კორნი

1 ლ

4

2208 90 540 00

– – – – – – – ტეკილა

1 ლ

4

2208 90 560 00

– – – – – – – დანარჩენი

1 ლ

3

2208 90 690 01

– – – – – – სპირტის ფაქტობრივი კონცენტრაციით არა უმეტეს 7 მას.%-ისა

1 ლ

1

2208 90 690 09

– – – – – – დანარჩენი

1 ლ

3

 

– – – 2 ლ-ზე მეტი ტევადობის ჭურჭელში

 

 

2208 90 710 00

– – – – – ხილისაგან გამოხდილი

1 ლ

3.5

2208 90 750 00

– – – – – ტეკილა

1 ლ

4

2208 90 770 00

– – – – – დანარჩენი

1 ლ

3

2208 90 780 00

– – – – დანარჩენი სპირტიანი სასმელები

1 ლ

3

 

– – ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის კონცენტრაციით 80 მოც.%-ზე ნაკლები, ჭურჭელში ტევადობით

 

 

2208 90 910 00

– – – 2 ლ ან 2 ლ-ზე ნაკლები

1 ლ

3

2208 90 990 00

– – – 2 ლ-ზე მეტი

1 ლ

3

3

თამბაქოს ნაწარმი (თამბაქოს ნედლეულის გარდა)

2402 10 000 01

– – სიგარები, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს შემცველობით

1 ღერი

0.9

2402 10 000 02

– – სიგარილები (წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით

20 ღერი

1

2402 20

ფილტრიანი სიგარეტები, თამბაქოს შემცველობით

20 ღერი

0.6

უფილტრო სიგარეტები, თამბაქოს შემცველობით

20 ღერი

0.15

2403 11 000 00* 

– – ყალიონით მოსაწევი თამბაქო, ამ ჯგუფის სუბპოზიციისათვის 1-ლი შენიშვნის შესაბამისად

1 კგ

20

2403 19 000 00* 

– – დანარჩენი

1 კგ

20

2403 99 100 00

– – – საღეჭი ან საყნოსი (ბურნუთი) თამბაქო

1 კგ

20

4

მსუბუქი ავტომობილები (დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების წელსა და მსუბუქი ავტომობილის გამოშვების წელს შორის სხვაობის მიხედვით, ხოლო იმპორტის შემთხვევაში – საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის წელსა და მსუბუქი ავტომობილის გამოშვების წელს შორის სხვაობის მიხედვით), ძრავის მოცულობის 1 სმ³

8703

ა) 1 წლამდე

1 სმ³

1.5

ბ) 1 წლის

1 სმ³

1.5

გ) 2 წლის

1 სმ³

1.4

დ) 3 წლის

1 სმ³

1.3

ე) 4 წლის

1 სმ³

1.2

ვ) 5 წლის

1 სმ³

1

ზ) 6 წლის

1 სმ³

0.7

თ) 7 წლის

1 სმ³

0.5

ი) 8 წლის

1 სმ³

0.5

კ) 9 წლის

1 სმ³

0.5

ლ) 10 წლის

1 სმ³

0.5

მ) 11 წლის

1 სმ³

0.5

ნ) 12 წლის

1 სმ³

0.5

ო) 13 წლის

1 სმ³

0.6

პ) 14 წლის

1 სმ³

0.7

ჟ) 14 წელზე მეტის

1 სმ³

0.8

 

5

ნავთობპროდუქტების აირები და ბუნებრივი აირი (გარდა მილსადენით გადაადგილებულისა)

2709 00 100 00

– აირის კონდენსატი ბუნებრივი

1000 მ3

80

2711 11 000 00

– – ბუნებრივი აირი (გათხევადებული)

1000 მ3

80

2711 12

– – პროპანი

1 ტ

120

2711 13

– – ბუტანები

1 ტ

120

2711 14 000 00

– – ეთილენი, პროპილენი, ბუტილენი და ბუტადიენი

1 ტ

120

2711 19 000 00

– – დანარჩენი

1 ტ

120

2711 21 000 00

– – ბუნებრივი აირი (აირისებრ მდგომარეობაში)

1000 მ3

80

6

ნავთობპროდუქტები, ნავთობის დისტილატები და ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები

2710 12

– – მსუბუქი დისტილატები და პროდუქტები

1 ტ

250

2710 19 110 00

– – – – გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის

1 ტ

220

2710 19 150 00

– – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 110 00 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

1 ტ

220

2710 19 210 00

– – – – – – რეაქტიული სათბობი

1 ტ

220

2710 19 250 00

– – – – – – დანარჩენი

1 ტ

220

2710 19 290 00

– – – – – დანარჩენი

1 ტ

220

2710 19 310 00

– – – – – გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის

1 ტ

150

2710 19 350 00

– – – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 310 00 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

1 ტ

150

2710 19 410 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით არა უმეტეს 0,05 მას.%-ისა

1 ტ

150

2710 19 450 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,05 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 0,2 მას.%-ისა

1 ტ

150

2710 19 490 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,2 მას.%-ზე მეტი

1 ტ

150

2710 19 710 00

– – – – – გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის

1 ტ

400

2710 19 750 00

– – – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 710 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

1 ტ

400

2710 19 810 00

– – – – – – ძრავას ზეთები, კომპრესორის საპოხი ზეთი, ტურბინის საპოხი ზეთი

1 ტ

400

2710 19 830 00

– – – – – – სითხეები ჰიდრავლიკური მიზნებისათვის

1 ტ

400

2710 19 850 00

– – – – – – ღია ფერის ზეთები, ვაზელინის ზეთი

1 ტ

400

2710 19 870 00

– – – – – – ზეთი კბილანებისათვის და ზეთი რედუქტორებისათვის

1 ტ

400

2710 19 910 00

– – – – – – ლითონების დასამუშავებელი შედგენილობები, ფორმების გასაპოხი ზეთები, ანტიკოროზიული ზეთები

1 ტ

400

2710 19 930 00

– – – – – – ელექტრული საიზოლაციო ზეთები

1 ტ

400

2710 19 990 00

– – – – – – დანარჩენი საპოხი ზეთები და ზეთები დანარჩენი

1 ტ

400

2710 20 110 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით არა უმეტეს 0,05 მას.%-ისა

1 ტ

150

2710 20 150 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,05 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 0,2 მას.%-ისა

1 ტ

150

2710 20 190 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,2 მას.%-ზე მეტი

1 ტ

150

2710 20 390 00

– – დანარჩენი

1 ტ

400

2710 91 000 00

– – პოლიქლორბიფენილების, პოლიქლორტრიფენილების ან პოლიბრომბიფენილების შემცველობით

1 ტ

400

2710 99 000 00

ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები – ლიალური წყალი (ნავთობით დაბინძურებული წყალი), ტანკის (ნავთობპროდუქტების ბაკ-საცავების) ნარეცხი

1 ტ

50

ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები დანარჩენი

1 ტ

400

 

7

ბიოდიზელი

3826 00 000 00

ბიოდიზელი და მისი ნარევები, რომლებიც შეიცავს ან არ შეიცავს მასის 70 მას.%-ზე ნაკლები ოდენობით ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებულ ნავთობს ან ნავთობპროდუქტებს

1 ტ

150

8

პიროლიზის თხევადი პროდუქტი

3911 90

პიროლიზის თხევადი პროდუქტი

1 ტ

400

9

ზეთები და ქვანახშირის ფისებისაგან მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილი სხვა პროდუქტები

2707 99 110 00

— — — — გაუწმენდავი მსუბუქი ზეთები, რომელთა 90 მოც.% ან 90 მოც.%-ზე მეტი გამოიხდება 200° C ტემპერატურამდე

1 ტ

350

2707 99 190 00

– – – – დანარჩენი

1 ტ

350

2707 99 300 00

– – – დაგოგირდებული მსუბუქი ზეთები

1 ტ

350

2707 99 500 00

– – – ძირითადი პროდუქტები

1 ტ

350

2707 99 700 00

– – – ანთრაცენი

1 ტ

350

2707 99 990 00

– – – – დანარჩენი

1 ტ

350

10

მისართი, გამხსნელი, ანტიდეტონატორი

2707 10 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2707 10 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2707 20 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2707 20 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2707 30 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2707 30 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2707 50 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2707 50 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2707 99 800 00

– – – ფენოლები

1 ტ

400

2712 20 100 00

– – სინთეზური პარაფინი მოლეკულური მასით 460 ან 460-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1560-ისა

1 ტ

400

2712 20 900 00

– – დანარჩენი

1 ტ

400

2902 11 100 00

– – – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2902 11 900 00

– – – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2902 19 100 00

– – – ციკლოტერპენები

1 ტ

400

2902 19 800 00

– – – დანარჩენი

1 ტ

400

2902 20 000 00

– ბენზოლი

1 ტ

400

2902 30 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

1 ტ

400

2902 30 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

1 ტ

400

2905 11 000 00

– – მეთანოლი (მეთილის სპირტი)

1 ტ

400

2905 12 000 00

– – პროპან-1-ოლი (პროპილის სპირტი) და პროპან-2-ოლი (იზოპროპილის სპირტი)

1 ტ

400

2905 13 000 00

– – ბუტან-1-ოლი (ნ-ბუთილის სპირტი)

1 ტ

400

2905 14 100 00

– – – 2-მეთილპროპან-2-ოლი (ტრეტბუტილის სპირტი)

1 ტ

400

2905 14 900 00

– – – დანარჩენი

1 ტ

400

2905 16 100 00

– – – 2-ეთილჰექსან-1-ოლი

1 ტ

400

2905 16 200 00

– – – ოქტან-2-ოლი

1 ტ

400

2905 16 800 00

– – – დანარჩენი

1 ტ

400

3811 11 100 00

– – – ტეტრაეთილტყვიის ფუძეზე

1 ტ

400

3811 11 900 00

– – – დანარჩენი

1 ტ

400

3811 19 000 00

– – დანარჩენი

1 ტ

400

3811 21 000 00

– – ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული, ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების შემცველობით

1 ტ

400

3811 29 000 00

– – დანარჩენი

1 ტ

400

3811 90 000 00

– დანარჩენი

1 ტ

400

3814 00 100 00

– ბუტილაცეტატის ფუძეზე

1 ტ

400

3814 00 900 00

– დანარჩენი

1 ტ

400

11

საპოხი მასალები და საშუალებები

3403 11 000 00

– – ტექსტილის მასალების, ტყავის, ბეწვეულის ან დანარჩენი მასალების დამამუშავებელი საშუალებები

1 ტ

400

3403 19 100 00

– – – ნავთობისაგან ან ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობპროდუქტების არაძირითადი კომპონენტის სახით შემცველობით 70 მას.% ან 70 მას.%-ზე მეტი

1 ტ

400

3403 19 910 00

– – – – მანქანების, მექანიზმებისა და სატრანსპორტო საშუალებების საპოხი საშუალებები

1 ტ

400

3403 19 990 00

– – – – დანარჩენი

1 ტ

400

3403 91 000 00

– – ტექსტილის მასალების, ტყავის, ბეწვეულის ან დანარჩენი მასალების დამამუშავებელი საშუალებები

1 ტ

400

3403 99 100 00

– – – მანქანების, მექანიზმებისა და სატრანსპორტო საშუალებების საპოხი საშუალებები

1 ტ

400

3403 99 900 00

– – – დანარჩენი

1 ტ

400

შენიშვნა:

ამ ცხრილის მე-3 სტრიქონში აღნიშნული 2403 11 000 00 და 2403 19 000 00 კოდებით გათვალისწინებული საქონელი იბეგრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი დაფასოებულია პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 500 გრამისა.