ინფორმაციის განახლების თარიღი: 04 ივნისი 2013

წარსადგენი დოკუმენტაცია

საბაჟო საზღვარზე წარსადგენი დოკუმენტები:
 • სატრანსპორტო დოკუმენტი:
  • საავტომობილო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროს – სატრანსპორტო ზედნადები (CMR) ან TIR-წიგნაკი;
  • საზღვაო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროს – კონოსამენტი;
  • საჰაერო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროს – ავიაზედნადები;
  • სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროს – სარკინიგზო ზედნადები;
 • საქონლის ნასყიდობის დოკუმენტი (დედანი ან ასლი):
  • საქონლის ნასყიდობის ხელშეკრულება ან
  • ანგარიშ-ფაქტურა (ინვოისი) ან
  • სხვა საანგარიშსწორებო დოკუმენტი.
 • საჭიროების შემთხვევაში, დამატებით წარდგენილი უნდა იქნეს:
  • ლიცენზია, ან
  • ნებართვა, ან
  • სერტიფიკატი;
  • საგადასახადო ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ჯარიმის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.